Cách tính lô đề theo quy luật Pascal chuẩn xác nhất

Bí kíp soi lô đề chuẩn

Cách tính lô d? theo quy lu?t Pascal chu?n xác nh?t

N?i dung[?n di]
 • Pascal là gì?
 • Cách tính lô d? chu?n theo quy lu?t Pascal

Pascal là gì?

nha-cai-debet-cta3 Xem thêm Soi c?u XSMB nha-cai-debet-cta4

nha-cai-debet-cta3 Xem thêm Soi c?u XSMT nha-cai-debet-cta4

nha-cai-debet-cta3 Xem thêm Soi c?u XSMN nha-cai-debet-cta4

Tính lô d? theo quy lu?t Pascal
Tính lô d? theo quy lu?t Pascal

Ðây là m?t phuong pháp d?a trên quy lu?t c?a nhà bác h?c n?i ti?ng Newton – tam giác Pascal m?t m?ng tam giác c?a các s? nh? th?c. Theo quy lu?t c?a tam giác Pascal các hàng c?a tam giác s? du?c li?t kê theo quy u?c b?t d?u b?ng 1 s? duy nh?t ? hàng trên cùng, m?i s? c?a hàng ti?p theo du?c xây d?ng b?ng cách thêm s? ? trên và bên trái và s? ? trên bên ph?i. Và cu?i cùng 2 hàng li?n nhau du?c d?t so le nhau.

V?i cách tính lô theo quy lu?t Pascal chu?n xác này ngu?i choi có th? d? dàng dua ra du?c nh?ng con lô b?ch th? v?i xác su?t trúng gi?i cao. Theo các chuyên gia lô d?, dây là phuong pháp soi c?u lô hi?u qu?, d? an toàn cao nên du?c khá nhi?u ngu?i choi lô d? áp d?ng.

Cách tính lô d? chu?n theo quy lu?t Pascal

Cách tính này khá don gi?n di?u quan tr?ng dòi h?i ngu?i choi ph?i có d?u óc tu duy, tính toán có nhu v?y m?i dua ra du?c c?p lô chính xác nh?t. V? co b?n b?n ch? c?n xác d?nh 1 dãy s? d?u tiên làm chu?n d? làm d? tháp, sau dó tính toán b?ng cách c?ng t?ng 2 s? d?ng c?nh nhau s? du?c dãy th? 2. Ti?p t?c cho d?n khi t?o thành tam giác Pascal. Tuy nhiên m?i cách tính s? có m?t phuong pháp riêng khác nhau, c? th? nhu sau:

Tính lô d? theo quy lu?t Pascal theo gi?i d?c bi?t và gi?i nh?t

Áp d?ng cách này cho lô d? mi?n B?c, ngu?i choi s? l?y 5 s? c?a gi?i d?c bi?t k?t h?p v?i 5 s? c?a gi?i nh?t c?a ngày hôm nay d? tính cho ngày hôm sau.

Ví d?: Ngày 30/10/2024 k?t qu? x? s? mi?n B?c v?:

Gi?i d?c bi?t là 23567

Gi?i nh?t là 32879

Ð?u tiên b?n s? ghép các ch? s? trong 2 gi?i v?i nhau, s? du?c dãy s? làm d? tháp: 2356732879.

Ti?p theo, áp d?ng quy lu?t Pascal tính lô d? theo quy lu?t Pascal l?y 2 s? c?nh nhau c?ng l?i v?i nhau n?u t?ng l?n hon 10 thì l?y s? hàng don v? s? du?c hàng th? 2 c?a tháp.

Tìm hi?u v? phuong pháp b?t c?u lô d? mi?n B?c

Cách tính lô theo Pascal

Cu?i cùng th?c hi?n l?p l?i quá trình tuong t? 2 bu?c trên d?n c?p s? cu?i cùng, ta có du?c các k?t qu?: 2+3=5; 3+5=8; 5+6=11 l?y 1; 6+7=13 l?y 3; 7+3=10 l?y 0, l?y 1; 3+2=5; 2+8=10 l?y 0; 8+7 = 15 l?y 5; 7+9=16 l?y 6.

T? dó ta s? có du?c tam giác Pascal là:

 • 5813015056
 • 394316551
 • 23747106
 • 5011816
 • 512997
 • 63186
 • 9494
 • 333
 • 66

=> C?p lô b?ch th? b?n nên d?t cu?c là 66

Can c? vào k?t qu? ? cùng m?t v? trí trong m?t gi?i

Cách tính này s? d?a vào k?t qu? x? s? ngày hôm tru?c t?i cùng m?t v? trí gi?i, t? dó b?n s? ch?n ra du?c m?t c?p s? d? doán cho ngày hôm sau. Thông thu?ng c?u ?n d?nh s? kho?ng 4 ngày tr? lên và kh? nang d? doán chính xác khi d?a vào phuong pháp này tuong d?i cao.

Ví d?: Ngày 30/10/2024 k?t qu? x? s? mi?n B?c xu?t hi?n các c?p s?:

 • 26317
 • 32589

D?a vào duôi s? c?a các gi?i này ta s? có c?p song th? lô d? d?t cu?c cho ngày hôm sau là 68-86. Ð?ng th?i d?a theo cách soi c?u này, ngu?i choi cung có th? d? doán cho nh?ng ngày ti?p theo.

 soi cầu miền bắc víp 

 soi cầu lo bạch thủ 2 nháy mb

 soi cầu bạch thủ lô xổ số mb

soi cầu song thủ lô xổ số mb

soi cầu bạch thủ lô kép xổ số mb

soi cầu song thủ lô kép xổ số mb

soi cầu bạch thủ đề xổ số mb

soi cầu song thủ đề xổ số mb

soi cầu dàn đề 4 số xổ số mb

soi cầu dàn đề 6 số xổ số mb

soi cầu dàn đề 8 số xổ số mb

soi cầu dàn đề 10 số xổ số mb

soi cầu dàn lô 4 số xổ số mb

 soi cầu miền bắc siêu chuẩn 

 soi cầu dàn lô 6 số xổ số mb

 soi cầu dàn lô 8 số xổ số mb

 soi cầu dàn lô xiên 2 xổ số mb

 soi cầu dàn lô xiên 3 xổ số mb

 soi cầu dàn lô xiên 4 xổ số mb

 soi cầu 3 càng xổ số mb

 soi cầu dàn 3 càng 2 số xổ số mb

 soi cầu dàn lô 10 số xổ số mb

 soi cầu đề đầu đuôi xổ số mb

 soi cầu miền nam siêu chuẩn 

soi cầu xỉu chủ xổ số mn

soi cầu giải đặc biệt xổ số mn

soi cầu giải 8 xổ số mn

soi cầu bao lô xổ số mn

soi cầu cặp xỉu chủ xổ số mn

soi cầu song thủ lô xổ số mn

soi cầu đầu đuôi giải 8 xổ số mn

soi cầu đầu đuôi xổ số mn

soi cầu lô 3 số xổ số mn

 soi cầu miền trung siêu chuẩn 

soi cầu xỉu chủ xổ số mt

soi cầu giải đặc biệt xổ số mt

soi cầu giải 8 xổ số mt

soi cầu bao lô xổ số mt

soi cầu cặp xỉu chủ xổ số mt

soi cầu song thủ lô xổ số mt

soi cầu đầu đuôi giải 8 xổ số mt

soi cầu đầu đuôi đặc biệt xổ số mt

soi cầu lô 3 số xổ số mt

Trả lời